حقوق مشتریان دینا پارت بر اساس سیستم مدیریت رضایت مشتریان طراحی گردیده است

و رعایت این بیانیه از وظایف اصلی پرسنل در تماس با مشتریان می باشد.


بیانیه حقوق مشتــــریان دینا ایمن قطعه "

 • مشتری حق دارد تا از نوع محصولات و خدمات شرکت وتعرفه ها اطلاع داشته باشد.
 • مشتری حق دارد تا اطلاعات رایگان در مورد خدمات دریافتی اخذ نماید.
 • مشتری حق دارد تا از تغییر در نوع محصولات و خدمات و تعرفه ها شرکت اطلاع یابد.
 • مشتری حق دارد هر زمانی که بخواهد اطلاعات لازم را در مورد محصولات و خدمات و تعرفه ها دریافت نماید.
 • مشتری حق دارد از محصولات و خدمات و تعرفه های ما انتقاد / شکایت کند.
 • مشتری حق دارد بر اساس نیاز خود، محصول ما را انتخاب نماید.
 • مشتری حق دارد تا از کارکنان دینا پارت انتظار برخورد مودبانه و حرفه ای داشته باشد.
 • مشتری حق دارد تا به صورت تعریف شده با مدیریت در تماس باشد.
 • مشتری حق دارد نسبت به تاخیر در ارائه محصولات و خدمات اعتراض نماید.
 • مشتری حق دارد انتظار تحقق هر آنچه که با شرکت توافق نموده است را داشته باشد.
 • مشتری حق دارد از عملکرد مالی خود در هر لحظه اطلاع داشته باشد.
 • مشتری حق دارد محصولات نامنطبق را عودت نماید.

رعایت مفاد این بیانیه برای پرسنل بخش های تماس با مشتریان الزامی و لازم الاجرا می باشد و
به عنوان استاندارد عملیاتی در کلیه مراحل پاسخگوئی به مشتری بایستی مدنظر قرار گیرد.