تعلیق ، ترمز و فرمان

ضربه گیر کمک فنر عقب تیبا
نمایش سریع
ضربه گیر کمک فنر عقب تیبا
قرقری فرمان تیبا
نمایش سریع
قرقری فرمان تیبا
فنر لول عقب تیبا
نمایش سریع
فنر لول عقب تیبا
لنت و کفشک عقب ریو(بدون اهرم طرح بوش)
نمایش سریع
لنت و کفشک عقب ریو(بدون اهرم طرح بوش)
لوازم لاستیکی بوستر ترمز تیبا
نمایش سریع
لوازم لاستیکی بوستر ترمز تیبا
سیبک چپوقی جعبه فرمان تیبا
نمایش سریع
سیبک چپوقی جعبه فرمان تیبا
بوش لاستیکی اکسل عقب تیبا
نمایش سریع
بوش لاستیکی اکسل عقب تیبا
بوش طبق با واشر تیبا
نمایش سریع
بوش طبق با واشر تیبا
لوازم چرخ عقب تیبا
نمایش سریع
لوازم چرخ عقب تیبا